fbpx

Bitdefender işletmelerin Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne
hazır olmalarına yardımcı oluyor.

Kişisel Verileri korumaya yönelik Bitdefender yaklaşımı,
dört aşamalı bir yolculuktan oluşmaktadır :

Teknoloji açısından, Bitdefender’ın katmanlı müdahalesi , hedeflenen saldırılar ve veri ihlallerinde gelişmiş görünürlük dahil
veri kaybına, veri hırsızlığına karşı koruma sunarak şirketlerin GDPR güvenlik gereksinimlerine uymalarına yardımcı olur.

Veri Kaybına Karşı Koruma
Kayıp / Çalıntı Cihazlar

 • Tam Disk Şifrelemesi

Veri Hırsızlığına Karşı
Koruma - Hedefli Saldırılar

 • HyperDetect, Sandbox Analizörü,
  Gelişmiş İstismar Önleme
 • HVI
 • Beyaz Liste Uygulama Kontrolü

Veri İhlallerinde
Gelişmiş Görünürlük

 • Uç Nokta Güvenliği
 • HD Sezgi (İçgörü)
 • XDR için planlanan Güvenlik Analizi

Veri kaybına karşı koruma - kayıp / çalıntı cihaz

Temel unsurlar:

Verizon’un 2016 Veri İhlali Araştırma Raporuna (DBIR) göre, yalnızca 2016 yılının ilk yarısında 554 milyon veri kaybı kaydı vardı. Aynı raporda, bu tür veri ihlallerinin sağlık kuruluşları için yaygın olduğu ve kaybolan veya çalınan cihazlardan kaynaklanan birçok veri kaybının neden olduğu sağlık hizmeti veri ihlallerinin neredeyse yarısını (% 45) oluşturduğu ortaya çıktı.Bitdefender’ın yanıtı: GravityZone Tam Disk Şifrelemesi

GravityZone Tam Disk Şifrelemesi, uyumluluk ve performans sağlamak için yerel aygıt şifrelemesinden yararlanarak Windows (BitLocker) ve Mac (FileVault) tarafından sağlanan şifreleme mekanizmalarından faydalanır.
Dağıtılacak ek ajan ve yüklenecek sunucu yönetim anahtarı olmayacak.

Çözüm şunları sağlar:

 • Uç nokta koruması için kullanılan aynı buluttan veya şirket içi konsoldan şifreleme yönetimi
 • Windows (BitLocker) ve Mac (FileVault) için yerel şifreleme, yeni bir aracı gerekmeden performans sorunlarından kaçınmak
 • Tam Disk Şifrelemenin uç noktalara kolayca konuşlandırılması ve konsoldan geri yükleme anahtarlarının yönetimi
 • Şirketlerin uyumluluk göstermesine yardımcı olan şifrelemeye özgü raporlar
 • Önyükleme öncesi kimlik doğrulama uygulaması

SandBox Analizörü

Temel unsurlar:
Aynı Verizon raporuna göre, 2016 yılında yaklaşık yarısı (828) onaylanmış veri ifşasıyla 1.616 sosyal saldırı gerçekleşti. Vakaların yüzde 95'inde saldırganlar yazılım yüklemesi ile başarılı bir kimlik avı gerçekleştirdiler. Çoğu sosyal saldırganın motivasyonları ve hedefleri göz önüne alındığında bu beklenmelidir. Bu aktörlerin üçte ikisi mali kazançtan sonra kovalarken, diğer üçte biri casusluk yapmak içindedir. Her iki motivasyon da kimlik bilgilerinin, kişisel bilgilerin ve ticari sırların çalınmasını içerir.

Bitdefender’ın yanıtı

Bitdefender’ın katmanlı yeni nesil uç nokta koruma platformu, zor ve gelişmiş hedefli saldırılara karşı korumak için baştan aşağı tasarlanmış ve üretilmiştir. Birkaç güvenlik katmanı hem yürütme öncesi (Hyperdetect, Sandbox Analyzer) hem de yürütme sırasında (Gelişmiş İstismar Önleme ve Uygulama Kontrolü) koruma sağlamanın yanı sıra veri merkezine özgü koruma (HVI-İçgözlem Hipervizör) için çığır açan bir teknoloji sağlar.

Veri ihlallerinde gelişmiş görünürlük

Temel unsurlar:
Ponemon Institute tarafından 2017 yılında veri ihlallerinin maliyeti üzerine yapılan bir araştırmaya göre, sonuçlar bir veri ihlali tanımlamak için ortalama sürenin 191 gün ve ihlali içerecek ortalama sürenin 66 gün olduğunu gösterdi. Equifax söz konusu olduğunda, Mayıs ayının ortasından Temmuz 2017'ye kadar olan veri ihlali Temmuz ayının sonunda keşfedildi ve Eylül başında kamuya açıklandı.

Bitdefender’ın yanıtı

Görünürlük, tehditlere ve veri ihlallerine karşı çok önemlidir. Yeterince erken keşfedilirse, veri ihlallerinden kaynaklanan iç tehditlere yanıt vermek ve bunları azaltmak için gereken çabalar ve ilgili maliyetler önemli ölçüde azaltılabilir.

Bitdefender'ın katmanlı yeni nesil uç nokta koruma platformu, uyarlanabilir güvenlik ilkesine dayalı olarak sıfırdan oluşturuldu, yani güvenlik paketi, tahmin, önleme ve algılama teknolojilerinin yanı sıra Endpoint Security HD Insight ve EDR için güvenlik analizi gibi özel görünürlük araçları da içeriyor.

Özet Olarak

GDPR bir gerçeklik haline geldi ve yakında tüm şirketlerin uyumlu olmak için gerekli adımları uygulaması gerekecek. Sürecin kendisi karmaşıktır ve veri gizliliği olgunluğunun değerlendirilmesi ve boşluk analizi gibi birkaç adım içerir. Yeni yasal gereklilikleri ele almak için ayrıntılı bir yol haritası, güvenlik testi, denetim ve süreç değerlendirmesi için kapsamlı bir harita ve sürekli uyum ve iyileştirme için sürekli bir iletişim döngüsü de bunlara dahildir.

Bununla birlikte, tüm bu girişimlerin merkezinde, şirketlerin uyumluluğu sağlamak için ana kolaylaştırıcı olarak teknolojiye yatırım yapmaları gerekecektir. GDPR, veri koruma ve gizliliğe odaklanarak yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri yönetmek için en son teknoloji özelliklerini tanımlamaktan bahsediyor.

Entegre, katmanlı yeni nesil güvenlik çözümü sayesinde Bitdefender, en zorlu GDPR gereksinimlerine sorunsuz bir şekilde yanıt veren bir dizi teknoloji sunarak şirketlerin uyumlu hale gelmesine yardımcı olmak için mükemmel bir konuma sahiptir.

GDPR compliance in an interconnected world GDPR cyber security compliance solutions

Privacy Preference Center

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

AYDINLATMA METNİ

 

                                                   Sayın İş Başvurusu Yapan Aday

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Laykon Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Veri sorumlusu, Laykon Bilişim Teknolojileri A.Ş.’nin (Bundan sonra “Bitdefender” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

Veri Sorumlusu         : Laykon Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Adres                          : Atom Sok. No:18 Kat Bağımsız Ofis Bölümü No:7 Şişli

Tel                              : 0 (212) 709 2848

E-posta                       : [email protected]

 

Bitdefender’a elektronik ortamdan iş başvurusu maksadıyla gönderdiğiniz CV kapsamındaki kişisel verileriniz; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirketimize başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Bu kapsamda yapılan veri işleme faaliyetimiz kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygunluk arz etmektedir.

İletmiş olduğunuz CV’niz kapsamındaki kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yollarla işlenmektedir.

Söz konusu CV’leriniz kapsamında işlenen kişisel verileriniz sadece şirketimiz bünyesinde değerlendirilmekte ve üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Veri sahibi ilgili kişi olarak Bitdefender’ a başvurarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesindeki;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Bitdefender’a yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen şekillerde iletmeniz mümkündür. Başvurularınız şahsınıza ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamayacağını önemle belirtmek isteriz. Bitdefender bilgi taleplerinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmeleri inceleyebilir ve yine internet sitemizde bulunan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu”’nu  kullanabilirsiniz.

 

 

                                                                                                Laykon Bilişim Teknolojileri A.Ş.

İşbu Aydınlatma Metnini Okudum ve Anladım.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

 

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Laykon Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Veri sorumlusu, Laykon Bilişim Teknolojileri A.Ş.’nin (Bundan sonra “Bitdefender” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

Veri Sorumlusu         : Laykon Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Adres                          : Atom Sok. No:18 Kat Bağımsız Ofis Bölümü No:7 Şişli

Tel                              : 0 (212) 709 2848

E-posta                       : [email protected]

 

 

İnternet sitemizde yer alan iletişim kanalı aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi- cevaplandırılması, acil durum süreçlerinin yönetimi amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik yollarla işlenmektedir. İletmiş olduğunuz işbu kişisel veriler sadece şirketimiz bünyesinde değerlendirilmekte ve üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Şirketimizce gerekli görülürse kişisel verilerin doğruluğu konusunda tarafınızla iletişim kurulabilecek ve bilgi talep edilebilecektir. Tüm bu işlemler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Gizlilik Politikamıza ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Veri sahibi ilgili kişi olarak Bitdefender’a başvurarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesindeki;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 5. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Bitdefender’a yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen şekillerde iletmeniz mümkündür. Başvurularınız şahsınıza ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamayacağını önemle belirtmek isteriz. Bitdefender bilgi taleplerinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmeleri inceleyebilir ve yine internet sitemizde bulunan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu”’nu  kullanabilirsiniz.

 

                                                                                                Laykon Bilişim Teknolojileri A.Ş.

 

İşbu Aydınlatma Metnini Okudum ve Anladım.